Niniejszym w związku z wejściem w życie 28 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Agnieszka Moroz, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą American House Bed & Breakfast Agnieszka Joanna Moroz z siedzibą w Warszawie (02-867), ul. Baletowa 3,
NIP 951 101 57 86, e-mail: office@americanhouse.pl. Mając na względzie treść art. 13 RODO, w szczególności obowiązek poinformowania o celach i podstawach przetwarzania oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wskazujemy:

Mając na względzie treść art. 13 RODO, w szczególności obowiązek poinformowania o celach i podstawach przetwarzania oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wskazujemy:

 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich lub usług gastronomicznych;
  1. dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora Danych Osobowych w związku z poniesioną szkodą, wyrządzoną przez gościa hotelu lub obrony przed roszczeniami gościa w stosunku do Administratora Danych Osobowych;
  2. udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej); 
  3. zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie American House Bed & Breakfast za pomocą monitoringu hotelowego
  4. spełnienia obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej);
  5. marketing (tylko w razie wyrażenia zgody).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem American House Bed & Breakfast jest zapewnienie bezpieczeństwa gościom, dochodzenie ewentualnych roszczeń i marketing własnych produktów lub usług. 
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.
 4. American House Bed & Breakfast będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz American House Bed & Breakfast w tym:
  1. podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
  2. firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego;
  3. upoważnionemu i przeszkolonemu z zakresu ochrony danych osobowych personelowi zatrudnianemu przez Administratora Danych Osobowych;
  4. innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa.
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.
 6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe nie będą służyły podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii,
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
  3. uzupełnienia danych,
  4. usunięcia danych (art. 17 RODO), 
  5. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  8. cofnięcia zgody;
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt telefoniczny +48 538 113 970 lub mailowy: office@americanhouse.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pdf